Shinzou Wo Sasageyo - Shingeki no Kyojin

do mi fa re mi 2x
la la MI FA RE MI DO RE si DO

fa# DO# RE si DO# DO# RE si
fa# fa# DO# RE si DO# DO# RE si
fa# DO# RE si DO# DO# RE si
fa# fa# DO# RE si DO# DO# RE si
fa# fa# DO# RE si DO#
sol# la MI FA RE MI MI FA RE
sol# la MI FA RE MI MI FA RE
sol# la MI FA RE MI
DO# si la sol# fa#
sol# la DO# MI si DO#
fa# sol# la DO# si la sol# fa#
MI FA# DO# si DO#
MI RE DO si la si DO
RE RE DO RE SOL SOL
MI RE DO si la
si DO MI RE DO MI
MI RE DO si la si DO
RE RE DO si DO RE SOL
MI RE DO si la
si DO MI MI RE MI
MI FA FA FA#

DO DO RE RE FA FA MI MI
DO RE DO si la la sol sol
la DO RE RE FA FA MI MI
la DO la DO RE
la RE FA LA SOL# SOL#
RE# RE# FA FA SOL# SOL# SOL SOL
RE# FA RE# RE DO DO la# la#
la RE# RE# FA FA SOL# SOL# SOL SOL
la RE# RE# RE# FA RE# RE la# DO

SOL SOL# FA SOL SOL SOL# FA
SOL SOL SOL# FA SOL RE# FA RE
RE RE# LA# SI SOL#
LA# LA# SI SOL# LA# LA# SI SOL
LA# FA# SOL# FA FA# RE#Notação Musical da Cifra