Gloria a Deus Nas Alturas


do fa sol la sol fa DO DO | Glória a Deus nas alturas
fa la fa sol mi do do sol sib sol la la | E paz na terra aos homens por Ele amados
do la la DO la sib sib DO DO DO DO sib la la | Senhor Deus , Rei dos céus , Deus Pai todo poderoso
fa la fa sol  do | Nós vos louvamos
sol sol sib sol la la | Nós vos bendizemos
la la DO la sib sib | Nós vos adoramos
sib DO DO DO sib la la | Nós vos glorificamos
fa fa la fa sol  mi do do sol sol sib sol la la | Nós vos damos graças , por vossa imensa glória .
do la DO la sib sib sib sib DO DO DO DO DO sib la | Senhor Jesus Cristo , Filho Unigênito
fa  la fa sol  mi do do sol sib sol la la la DO la sib | Senhor Deus , Cordeiro de Deus , Filho de Deus Pai
fa la fa sol mi do do do sol sib sol la la Vós que tirais o pecado do mundo
DO DO DO DO DO sib la | tende piedade de nós
do do la la DO la sib sib sib | Acolhei a nossa súplica
sib DO DO DO DO DO sib la | eTende piedade de nós
fa fa la fa sol  mi do | Só vós sois Santo
do sol sib sol la | Só vós sois o Senhor
do la DO la sib sib sib sib sib DO DO DO sib la | Só vós o Altíssimo , Jesus Cristo Salvador
fa fa la la fa la la fa | Com o Espírito Santo
do sol sol sib sol la fa | na glória de Deus Pai . Amém!

Notação Musical da Cifra