Pra Te Adorar - Eliana Ribeiro


la fa mi fa  fa  fa | Pra te adorar
la fa mi fa  fa | Foi que eu nasci
la fa mi fa mi re do fa mi | Pra exaltar a ti , Senhor

la fa mi fa  fa  fa | Pra te adorar
la fa mi fa  fa | Foi que eu nasci
la fa mi fa mi re do fa mi | Pra exaltar a ti , Senhor

mi  mi re re mi fa mi re  re | A minha alma
mi fa mi re  re fa mi  mi | Tem sede de ti
re re mi fa mi re  re | O meu espírito
re mi fa mi re  re fa mi  mi  mi fa mi fa mi | Necessita de ti pra te adorar

la fa mi fa  fa  fa | Pra te adorar
la fa mi fa  fa | Foi que eu nasci
la fa mi fa mi re do fa mi | Pra exaltar a ti , Senhor

Notação Musical da Cifra