454 - Alegrai - vos , Ó Remidos - Harpa Cristãsol sib lab sib sol sib fa sib | Glorioso é o Cordeiro ,
sol sib sib lab fa mib re re mib | Ele é digno de louvor;
sol sib lab sib sol sib fa sib | É o resgate verdadeiro
sol sib sib lab fa mib re re mib | Do pecado e do horror ,
MIb RE MIb sib lab fa sol sib | Alegrai - vos , ó remidos;
MIb RE MIb sib lab fa mib | Cantai glória ao Redentor!

Côro
mib  mib mib mib fa  fa fa fa fa mib mib mib sol fa mib re mib | Aleluia! Aleluia! Cantai glória e dai louvor!
mib  mib mib mib mib fa  fa fa fa fa mib mib mib sol fa mib re mib | Aleluia! Aleluia! Cantai glória ao Redentor!

sol sib lab sib sol sib fa sib | Honra , glória e domínio
sol sib sib lab fa mib re re mib | A Jesus , o Rei dos reis!
sol sib lab sib sol sib fa sib | Que no santo vaticínio
sol sib sib lab fa mib re re mib | É a luz dos Seus fiéis .
MIb RE MIb sib lab fa sol sib | Alegrai - vos , ó remidos:
MIb RE MIb sib lab fa mib | Cantai glória , e vencereis!

Côro
mib  mib mib mib fa  fa fa fa fa mib mib mib sol fa mib re mib | Aleluia! Aleluia! Cantai glória e dai louvor!
mib  mib mib mib mib fa  fa fa fa fa mib mib mib sol fa mib re mib | Aleluia! Aleluia! Cantai glória ao Redentor!

Notação Musical da Cifra